سایت شرکت اکسیژن فعال سحر ، مرجع اُزن در ایران

#با_ازن_کرونا_را_شکست_میدهیم

0
تعداد مقالات بارگذاری شده

قابل توجه شما بازدید کننده محترم :

بررسي قدرت ضدعفونی كنندگی ازن بر روی باكتری ها در سطوح جامد نسخه اصلی

چكيده

سابقه و هدف :

ازن (o3) یا آلوتیپ سه اتمی اکسیژن ، یک گاز ناپایدار است که به طور وسیع به منظور ضدعفونی و اکسیداسیون مورد استفاده قرار گرفته است.ازن،قدرت نسبتا خوبی در آب دارد. به طوریکه در مقایسه با اکسیژن در حدود 20 برابر قابلیت حلالیت بیشتری دارد.ازن یک اکسیدکننده پروتوپلاسم است که بر روی گروه های سولفیدریل از اسید آمینه های موجود در پروتین های باکتری تاثیر گذاشته و موجب اختلال در فعالیت های آنزیمی سلول می شود.

مشخصات نویسندگان مقاله ضدعفونی کننده های نوین برای میوه ها و سیزیجات

  دكترمحمدكريم رحيمی ، دكترجواد عزيزيان ، محمدرضا قمی مرزدشتی ، پروانه عديمی ، طاهره فضلعلی كاظمی ، ليدا موسوی ، شيده پورخلیلی

شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
منبع مقاله : مجله علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی-( سال 14 ، شماره 2، صفحات 57 تا 61 (زمستان 83

تاثیر گاز ازن بر روی نگهداری گندم نسخه اصلی

چکیده :
گندم مهمترین غله در جهان است و ضایعات آن به علت فعالیت و رشد میکروارگانیسم ها و آفات انباری بالا است.کنترل آفات به علت افزایش مقاومت بعضی از حشرات به آفت کشها مشکل است.بعضی آفت کش ها ایمنی مصرف کننده را کاهش میدهند.سازمان غذا و داروی امریکا گاز ازن را به عنوان یک ماده ضد باکتریایی در صنایع غذایی تصویب نموده است. ازن (o3) آلوتروپ سه اتمی ، خاصیت اکسید کنندگی قوی دارد و به اکسیژن مولکولی تجزینه شده و از خود باقیمانده بجا نمی گذارد

مشخصات نویسندگان مقاله ضدعفونی کننده های نوین برای میوه ها و سیزیجات

مریم شمشیر ساز دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا فرهمند عضو هیات علمی دانشگاه علوم و کشاورزی و منایع طبیعی ساری
شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
منبع مقاله : دانشگاه علوم و کشاورزی و منایع طبیعی ساری

بررسی کارایی فرآیند ازوناسیون جهت حذف عوامل بیولوژیکی (جلبک) موجود در ورودی و خروجی تصفیه خانه آب شهری بااستفاده از گاز ازن نسخه اصلی

چکیده مقاله:

حضور جلبک ها در منابع آب می تواند موجب ایجاد مشکلات متعدد برای آب های آشامیدنی گردد. جلبک ها و ترکیبات تولید شده از تخریب و تجزیه آنها تاثیرات قابل ملاحظه ای از قبیل ایجاد طعم و بوی نامطلوب در کیفیت آب ها دارند. در نتیجه حذف جنس های مختلف جلبک از فاضلاب ها و آب های جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در کار پژوهشی حاضر، حذف جنسهای مختلف جلبک موجود در نمونه های حقیقی فصل تابستان سال 96 با استفاده از راکتور پیوسته استوانهای با دبی آب ورودی برابر با 4 L/h به حجم کل 2 لیتر در شرایط عملیاتی (دبی گاز ازون ورودی برابر با 9 L/h و pH اولیه محلول برابر با (6/8 و مدت زمان پرشدن 30 دقیقه، بر روی سه نمونه (آب خام ورودی به تصفیه خانه (نمونه ((1)، نمونه بعد از مرحله کلرزنی (نمونه ((2) و آب خروجی از تصفیه خانه شهرستان اهر (نمونه ((3) تهیه شده از تصفیه خانه آب شهری واحد اهر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از راکتور پیوسته و تحت شرایط بهینه عملیاتی فرآیند ازوناسیون قادر به حذف بالای %90 از جنسهای مختلف جلبک موجود در نمونه حقیقی فصل تابستان در مدت زمان پر شدن 30 دقیقه میباشد. همچنین نتایج مربوط به سایر آنالیزهای انجام شده اعم از اندازه گیری COD، محاسبه راندمان حذف از طریق فرآیند ازوناسیون و بررسی تغییر مورفولوژی جلبکها در اثر فرآیند ازونا سیون با ا ستفاده از ت صاویر میکرو سکوپی و SEM حذف و تخریب موفقیت آمیز انواع گونه های جلبکی موجود در هر سه نمونه مذکور را تایید نمود.

مشخصات نویسندگان مقاله ضدعفونی کننده های نوین برای میوه ها و سیزیجات


    علیرضا ختایی - گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
  علیرضا ایمانلو - شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
  مهرانگیز فتحی نیا - گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
  مهدی الفقیه - شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
منبع مقاله : دانشگاه تبریز و شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

ضدعفونی کننده های نوین برای میوه ها و سیزیجات با ازن و ... نسخه اصلی

چکیده مقاله:

محصولات تازه از قبیل میوه ها و سبزیجات ناقل میکروارگانیسم های بیماریزا شناخته شده اند که اغلب منجر به شیوع بیماری های انتقال یافته از غذا و خطرات مشابه در سلامت عمومی می شوند. در حین فراوری محصولات تازه، جهت از بین بردن توده ی میکروبی که از عمل شستشو برجای می مانند، پاک کننده ها و ضدعفونی کننده های قوی مورد نیاز هستند. درعین حال که چنین پاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها به عنوان یک عامل ضدمیکروبی باید بسیار موثر باشند، همزمان آنها باید مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست، بی خطر برای سلامت عمومی و دارای اثر کمی برروی خصوصیات تغذیه ای و حسی محصولات تازه نیز باشند. در این مطالعه، اثر ضدعفونی کننده های مختلف شیمیایی از جمله ازون، دی اکسیدکلر، هیدروژن پراکسید، پروکسی استیک اسید و آب اکسیدکننده الکترولیز شده برای کاهش فساد میکروبی و افزایش عمر مفید محصولات تازه بدون افت کیفیت محصولات نهایی، مرور و بررسی می شود. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ویژگی ها و کاربرد ضدعفونی کننده های نوین شیمیایی برای محصولات تازه از قبیل میوه ها و سبزیجات می باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله ضدعفونی کننده های نوین برای میوه ها و سیزیجات

  نیما محمدنژاد خیاوی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی دانشگاه تبریز
  هادی دهقانی خیاوی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی دانشگاه تبریز
  میثم بارسم - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی دانشگاه تبریز
  سیده فاطمه حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی دانشگاه تبریز
شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
منبع مقاله : دانشگاه تبریز

کارایی ازن زنی و اکسیداسیون پیشرفته در حذف باکتريهای از کلیفرم از فاضلاب خام بیمارستان نسخه اصلی

چکیده
 
زمینه و هدف: فاضلاب بیمارستانی از نظر بهداشتی نسبت به سایر فاضلابها به دلیل وجود ارگانیسمهاي بیماریزا و سایر
عوامل خطرناك داراي اهمیت ویژهاي است. در این تحقیق امکان حذف باکتريهاي کلیفرم در فاضلاب خام بیمارستان با
استفاده از روش ازن زنی بصورت مجزا و توأم با آب اکسیژنه  (H2O2+O3)به عنوان پیش تصفیه بررسی گردید.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع آزمایشگاهی است. در بازه زمانی نیمه دوم سال 1392 در مرکز تحقیقات مهندسی
بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پژوهشکده رانشگرهاي فضاي استان آذربایجان شرقی انجام شد. بار میکروبی
در فاضلاب خام بیمارستان، فاضلاب خام ازن زنی شده و فاضلاب خام تحت اکسیداسیون پیشرفته با تعیینMPN  به روش 9لوله ای مشخص شد.
 
مشخصات نویسندگان مقاله 
 محمد ملکوتیان ، رضا دهقانزاده ریحانی ، سلیمان ستاروند ، مهشید لؤلؤئی
شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
منبع مقاله : دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سالم سازی محصولات کشاورزی با اوزون و اثرات آن بر محیط زیست

کیده مقاله:
در سال های اخیر استفاده بیش از حد از ترکیبات ارزان قیمت کلرینه برای سالم سازی محصولات کشاورزی در صنعت باعث ایجاد نگرانی هایی در صنایع مواد غذایی شده است. به همین دلیل اوزون که یک ایزوتروپ نسبتا ناپایدار اکسیژن می باشد به عنوان یک سالم ساز میکروبی یا یک ماده ضد میکروب موثر برای آب، مواد غذایی و فرآوری سطحی مواد غذایی و تجهیزات فرآوری غذا پیشنهاد شده است. اوزون به تعدادی رادیکال آزاد تجزیه می شود و هیچ باقی مانده ای در ماده غذایی به جا نمی گذارد و وقتی به طور کامل تجزیه می شود محصول غذایی عاری از اکسیژن می شود. در این مقاله کاربردهای مختلف اوزون مورد بررسی قرار گرفته است.

مشخصات نویسندگان مقاله سالم سازی محصولات کشاورزی با اوزون و اثرات آن بر محیط زیست

سمیه سپهوند - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه خرد، بوشهر
شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
منبع مقاله : گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه خرد، بوشهر

نقش ازن در درمان زخمهای مزمن

چکیده
مطالعات اخیر نشان دادهاند که شیوع زخم مزمن در جوامع در حال افزایش است. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد را مبتلا ساخته
و به علت سختی درمان بار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای جوامع دارد. روند پیر شدن جمعیتها و بیماریهای مرتبط با سالمندی
مانند دیابت، بیماریهای شریانی و وریدی و تروماها علت اصلی این افزایش است. نقش ازن در درمان زخمهای مزمن از سالها پیش مطرح
شده و مطالعاتی در این زمینه به انجام رسیده است. ازن، فرم 9 اتمی اکسیژن گازی بیرنگ با بویی تند بوده که اولین بار در جنگ جهانی
اول برای مقاصد درمانی در پزشکی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان از این گاز جهت درمان گانگرن گازی در سربازان آلمانی مورد
استفاده قرار گرفت. از آن زمان تا کنون روز به روز بر ارزش این ماده برای درمان بیماریها افزوده میشود. در پزشکی این ماده عمدتاً
بهصورت مخلوط با اکسیژن و با غلظتهای پایین مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات نشان دادهاند که این ماده با افزایش اکسیژن ناحیهای،
تحریک تولید فاکتورهای رشد، کنترل فرایندهای التهابی و نیز ایجاد اتساع عروقی در درمان تعدادی از بیماریها نقش دارد. مکانیسمهای
دخیل در عملکرد ازن روی بافتهای زنده میتواند در تسریع ترمیم زخمهای مزمن توسط ازن نقش داشته باشد. با توجه به اینکه زخمهای
مزمن روند درمانی سخت و طولانی دارند، جست و جو برای یافتن راههای درمانی جدید اهمیت شایانی دارد.

 

مرتضي ایزدی  ، نعمت الله جنیدی جعفری  ، بهنام حیدری  ، پیام اسدی  *
جان کارلوس پرز اولمدو ، جي مارکوس 
 مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
 مرکز تحقیقات کمک درمانی با ازن، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
 مرکز ازن درمانی، پونته ودرا، اسپانیا
شرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایرانشرکت اکسیژن فعال سحر - تیم تخصصی ازن در ایران
مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،
تهران، ایران مرکز تحقیقات کمک درمان
ی با ازن، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران 9 مرکز ازن درمانی، پونته ودرا، اسپانیا